Internationalisation

TIM

Dear colleagues,

it is our pleasure to invite you to The Expertise Exchange Meeting to be held in Ljubljana 8 – 10 October 2018. The objective of the meeting is to facilitate partnering, collaborations and investments in health, medicine, and life science technologies between regional experts and partners of Twins’ International Multihelix, or in short TIM:

  • Medicon Village, Lund, Sweden,
  • Life Sciences Hub Wales, Cardiff, Wales,
  • Sherbrooke Innopole, Sherbrooke, Canada,
  • Happy Aging, LifeTechValley, Diepenbeek, Belgium.

Meeting sessions will demonstrate regional expertise, best practices and different collaborative pathways in the field of health, medicine and circular economy.

The meeting will be hosted by the Slovenian Innovation Hub which acts as the European Economic Interest Grouping. These three days are an opportunity to meet, confer and learn from professional colleagues who are researching, developing, educating and manufacturing in the field of health, medicine and life science technologies to collaborate internationally to prosper regionally.

We look forward to welcoming you to Ljubljana.

Download your programme here and the list of members of the Strategic Research Innovation Partnership in Health – Medicine in Slovenia.

Prijava na TIM konferenco

[recaptcha]

VANGUARD INICIATIVA

22. novembra 2017 so se v Bruslju sestali visoki politični predstavniki iz devetindvajsetih od triintridesetih evropskih kohezijskih regij, regij članic pobude Vanguard Initiative, da bi ponovno potrdili svojo politično zavezanost nadaljnjemu izvajanju metodologije Vanguard, ki je zvesta načelu “voditi z zgledom” pri zagotavljanju gospodarske rasti in delovnih mest preko medregionalnega sodelovanja na področju industrije, so-kreacije in so-investiranja, na podlagi pametne specializacije. Vanguard Iniciativa je skupna iniciativa naprednejših EU regij, ki imajo v svoji strategiji pametne specializacije poudarjeno napredno industrijo ter industrijsko modernizacijo.

Pobudi se je na ta dan pridružilo pet novih naprednih evropskih regij, med njimi tudi Slovenija (poleg avtonomne pokrajine Trento, Spodnja Avstrija, regije Orebro in Varmland). Pristopno deklaracijo o medsebojnem sodelovanju, Milansko deklaracijo, so podpisali ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ministrica pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezij, ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Trenutni predsednik Vanguard pobude in minister za univerzo, raziskave in odprte inovacije v italijanski kohezijski regiji Lombardija, Luca del Gobbo, je povabil partnerske regije, naj združijo sile in tako pospešijo podporo vzpostavljenim pilotnim projektom, ter razvitim demonstracijskim primerom v njihovem okviru.

V znak regionalne zavezanosti je Del Gobbo napovedal podpis prvega Memoranduma o poglobljenem sodelovanju Vanguard regij sodelujočih na pilotnem projektu, ki se ukvarja s krožnim gospodarstvom, “ De- and Remanufacturing demo-case”, in je bil razvit v okviru pilota “Učinkovita in trajnostna proizvodnja”. Minister Del Gobbo se želi s podpisom Memoranduma o sodelovanju in s svojim zgledom postaviti na čelo, prepričan, da bodo druge regije pobudo podprle in začele postopek za pridružitev skupini vodečih, ki izvajajo in pripravljajo prve naložbene projekte. Poleg Lombardije, ki projekt vodi, so tu še druge regije, vključene v projekt “De- and Remanufacturing” in te so: Baskija, Katalonija, Vzhodna Nizozemska, Emilia Romagna, Flamska, Severna regija (Norte), Pays de la Loire, Saška, Škotska, Južna Nizozemska, Tampere in Valonija. Za pokritje skupnih naložbenih potreb v višini približno 40 milijonov evrov bo potrebno skupno prizadevanje na vseh ravneh. Z memorandumom se regionalne vlade zavezujejo, da bodo podprle dele projekta, ki se izvajajo v njihovih regijah in zagotavljale regionalno financiranje v obliki soinvestiranja, ki temelji na načelih pametne specializacije in na med regionalnem sodelovanju.

Podobno se odvija na pilotnem projektu »3D printing«. Svoja prizadevanja v tej smeri je predstavila nova članica, švedska kohezijska regija Örebro County, ki skupaj z italijansko regijo Emilia Romagna izvaja dopolnjujoč se skupni demonstracijski projekt o 3D-natisnjenem hibridnem materialu, predvsem v korist avtomobilske industrije. Polovico investicijskih potreb demonstracijskega projekta bosta skupaj zagotovili regija Örebro County in univerza Örebro. V Emiliji Romagni je finančno pokritje omogočila Bolonjska Univerza, ter so-investicije v projekt vključenih industrijskih podjetij, ki stremijo k medsebojnemu dostopu do industrijskih objektov in znanja na drugi strani.

Kohezijska regija Örebro County je ponosna, da je pionirska Vanguard regija po načelu vodi z zgledom, o tem kako so vlaganja v regionalne inovacijske ekosisteme nadgrajena na evropski ravni, kar je omogočila Vanguard Initiative mreža, medsebojno sodelovanje grozdov in regionalne naložbe.

Zmogljivost pobude Vanguard Iniciative za izvedbo sistema naložb za pospeševanje rasti industrijskega prevzemanja inovativnih tehnologij, k čemur pripomorejo grozdi in Evropske mreže demonstracijskih zmogljivosti, bo vplivala na uspeh Evropskih Tematskih Strateških platform, ki jih je ustanovila Evropska komisija, in so bile inspirirane s strani pobude Vanguard Initiative.
Gre le za prva primera v nizu podobnih bodočih naložb, vključujočih širši nabor deležnikov industrije, v kolikor se ukrepi zagotavljajo usklajeno na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Bert Pauli, viceguverner in regionalni minister za gospodarske zadeve in zadeve EU regije Noord-Brabant Province je v sklepnih opombah poudaril: “Potrebno je nadgraditi dosedanji Vanguard uspeh”. Z namenom okrepitve EU vrednostnih verig, je predlagal, da se preuči možnost vzpostavitve virtualnega sklada pobude Vanguard Initiative za podporo naložb pilotnim projektom v skladu z načeli spremenljive geometrije in na primeru temelječega pristopa (case based approach).

Dogodek je bil podkrepljen z močno prisotnostjo evropskih (EU) institucij, ki so jih Vanguard kohezijske regije pozvale k oblikovanju novih instrumentov, primernih za ambiciozno industrijsko inovacijsko politiko v prihodnjem programskem obdobju. Ker je iskanje rešitev za podporo javno-zasebnih naložb skupna odgovornost, so bile Vanguard regije pozvane k soudeležbi pri vzpostavljanju novih mehanizmov, ter izkazale svojo zavezanost k izvedbi. Izrazile so tudi svoje prepričanje EU institucijam, da bodo slednje ustrezno odigrale svojo vlogo, vključno s finančnim prispevkom za podporo načrtovanim so investicijam, ter tako pospešile njihov prevzem s strani industrije.

V tem okviru so Vanguard regije povabile predsednika Junckerja, ki je bil zastopan na dogodku, k uskladitvi prizadevanj za oblikovanje ustreznih okvirnih pogojev za nastanek resnično novih in konkurenčnih evropskih industrijskih vrednostnih verig, ki bi bile medregijsko povezane in bi delovale v tem hitro spreminjajočem se svetu.

Izpostavljeno je bilo, da bo to v korist več političnim programom (regijam, državam članicam in Evropi), predvsem pa raziskovalni sferi, podjetjem in državljanom.

Sodelovanje v partnerstu TIM bo slovenskim članom predvsem omogočilo pospešeno in odločnejše vstopanje na tuje trge in tako pomembno prispevalo k uvajanju potrebnih sistemskih in organizacijskih sprememb ter poslovnih praks na področju zdravja in medicine. TIM partnerstvo je hkrati pomemben korak v smeri izgradnje evropskega “superclustra” na področju zdravja in medicine, katerega del je od sedaj tudi SIS EGIZ.

Partnerstvo ima tehnični sekretariat na Švedskem (Multihelix a.b.). Predstavnika sekretariata sta se v Sloveniji mudila aprila 2017, ko ju je SIS EGIZ tudi toplo sprejel skupaj s koordinatorji vertikal SRIP-a Zdravje – medicina.

UPORABNO

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu